POLITYKA OCHRONY DZIECI 


Preambuła

Dobro Dziecka jest dla nas najważniejsze. Zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Przedszkola Nr 46 „ W Krainie Baśni” jest podejmowanie działań mających na celu ochronę godności dziecka i poszanowanie jego praw. Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić wychowankom jak najlepszy rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku i życzliwości. Wszyscy pracownicy zobowiązani są działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.


Rozdział I


Objaśnienie terminów

 

1. Za personel oraz pracowników placówki każdorazowo uznaje się osoby zatrudnione na umowę o pracę/umowę cywilnoprawną lub wykonujące zadania zlecone na terenie placówki na mocy odrębnych przepisów (pielęgniarki, higienistki, inne osoby), a także psycholog zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16 przy ul. Siennickiej 40A w Warszawie.
2. Przez Wolontariusza rozumie się osobę, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmuje działania na rzecz przedszkola.
3. Przez dziecko rozumie się każdą osobę do ukończenia 18 roku życia.
4. Przez opiekuna dziecka rozumie się osobę uprawioną do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym rodzina zastępcza).
5. Zgoda opiekuna dziecka oznacza co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia pomiędzy opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
6. Jako dane osobowe rozumie się wszystkie informacje dotyczące dziecka uczęszczającego do przedszkola.
7. Przez krzywdzenie dziecka rozumie się popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika przedszkola lub zaniedbywanie dziecka przez jego opiekunów.
8. Danymi osobowymi dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.
9. Nauczyciel odpowiedzialny za Politykę Ochrony Dzieci-wyznaczony przez dyrektora przedszkola sprawuje nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w placówce.
10. Zespół Interdyscyplinarny - to zespół powoływany przez władze samorządowe (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) w ramach realizowania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. Mogą w nim ponadto uczestniczyć prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wymie-nione.
11. Zespół Interwencyjny - zespół powołany przez dyrektora przedszkola w skomplikowanych przypadkach. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci, psycholog, nauczyciele z grupy dziecka, dyrektor, pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka.


Rozdział II


Zasady ochrony danych osobowych

 

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (dz. u. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.
3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.
4. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do którego zostały udostępnione.
5. Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.
6. Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje dyrektor przedszkola.
8. Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez dyrektora przedszkola.
9. Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
10. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych.
11. Pracownik placówki zachowując anonimowości oraz sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych.
12. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
12.1. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszkola podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
12.2. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
12.3 Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
12.4. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna - po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
13. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
14. Dyrektor przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikom przedszkola przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób,

 


Rozdział III


Zasady ochrony wizerunku dziecka.

 

1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
2. Pracownicy Przedszkola 46 „W Krainie Baśni” zobowiązuje się do chronienia wizerunku dziecka.
3. Wykorzystanie wizerunku dziecka przez placówkę odbywa się tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna. Zgoda podpisana przez rodzica lub opiekuna, dołączona jest do dokumentacji przedszkola.
4. Zdjęcia z wizerunkiem dziecka używane są w przedszkolu i mogą występować w następujących miejscach: salach przedszkolnych, szatni, holu dla rodziców.
5. Przedszkole korzysta z usług sprawdzonych firm fotograficznych:

5.1 firma wykonująca fotografię podpisuje oświadczenie, że nie wykorzysta wizerunku dziecka w sposób niezgodny z celem jej wykonania a kopie zapasowe zostaną zniszczone,
5.2 podczas wykonywania zdjęć dziecku obecni są pracownicy przedszkola,
5.3 dzieci muszą być ubrane, niedozwolone jest fotografowanie dzieci w bieliźnie.

 


Rozdział IV


Zasady dostępu dzieci do Internetu

 

1. Dzieci na terenie przedszkola nie mają dostępu do Internetu.
2. Na czas dostępu dzieci do Internetu, w celach edukacyjnych, na terenie przedszkola zostaną podjęte działania chroniące dzieci przed szkodliwymi treściami.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom udział w zajęciach edukacyjnych, mających na celu rozpoznawania zagrożeń w Internecie.
4. Przedszkole przekazuje rodzicom informacje na temat zagrożeń dzieci w Internecie.


Rozdział V


Zasady bezpiecznych relacji na linii personel- dziecko

 

1. Wszyscy pracownicy przedszkola znają zasady bezpiecznego kontaktu na linii personel - dziecko i są zobowiązani do ich przestrzegania.
2. Pracownicy dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu.
3. Pracownicy pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w zależności od potrzeb dziecka i uzgodnień z rodzicami.
4. Udzielając dzieciom pomocy pracownicy uwzględniają ich umiejętności i możliwości rozwojowe.
5. Pracownicy wspierają dzieci w pokonywaniu trudności.
6. Nauczyciele organizują zajęcia i zabawy tak, aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój. Zadania dostosowywane są do potrzeb i możliwości dzieci.
7. Nauczyciele z początkiem roku szkolnego wspólnie z dziećmi ustalają zasady regulujące funkcjonowanie grupy ( kodeksy grupowe, „Kodeks przedszkolaka”), uwzględniane są przy tym prawa dziecka.
8. Pozytywne zachowania dzieci są wzmacniane poprzez nagradzanie: słowne (pochwała indywidualna, pochwała w obecności dzieci, na forum grupy, pochwała związana z bezpośrednim kontaktem z dzieckiem tj. pogłaskanie, przytulenie, posadzenie na kolanach – zgodne z potrzebą i wolą dziecka), nagroda rzeczowa, pochwała przekazana rodzicowi.
9. Dzieci uczą się wyrażania emocji w sposób niekrzywdzący innych.
10. Pracownicy podejmują działania wychowawcze mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw, niwelowanie zachowań agresywnych, negatywnych, wzmacnianie samooceny i regulację funkcjonowania grupy oraz promowanie zasad „dobrego wychowania”.
11. Dzieci zostają poinformowane o konsekwencji nieodpowiedniego zachowania. Konsekwencją wymienionego zachowania, z uwzględnieniem poszanowania godności, jest odsunięcie dziecka od zabawy na określony czas, zmiana aktywności lub odebranie przywileju.
12. Niedopuszczalne są zachowania: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie), zmuszanie, negowanie uczuć.
13. Zasady bezpośredniego kontaktu z dzieckiem ustalane są z rodzicami. Bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności dziecka.


Rozdział VI


Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 

1. Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
2. W sytuacji krzywdzenia dziecka ze strony pracownik a świadek zdarzenia zobligowany jest do zwrócenia uwagi pracownikowi, zgłoszenia incydentu dyrektorowi placówki.
3. W razie potrzeby dyrektor interweniuje przepisami prawnymi kodeksu pracy.
4. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki zwracają się do dyrektora, wychowawcy, psychologa, które podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
5. Pracownicy monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.


Rozdział VII


Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

1. Każdy zgłoszony przypadek krzywdzenia dziecka jest monitorowany przez dyrektora przedszkola.
2. W przypadku zaobserwowania sytuacji lub uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka pracownik ma obowiązek podjąć odpowiednie działania interwencyjne
3. Zasady interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka ze strony pracownika:
3.1 ustne powiadomienie dyrektora,
3.2 spotkanie z dyrektorem, rozmowa dyscyplinująca, sporządzenie notatki służbowej
4. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna krzywdzenia dziecka przez pracownika innemu pracownikowi, ten informuje o konieczności zorganizowania spotkania wyjaśniającego z udziałem obu stron. O zaistniałej sytuacji, podjętych działaniach i ustaleniach zostaje poinformowany dyrektor placówki
5. Zasady interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka przez rodzica:
5.1 przekazanie informacji do dyrektora,
5.2 Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie jest podejrzewane, informuje ich o podejrzeniach, podejmuje próby wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, informuje o procedurze postępowania (powołanie zespołu interwencyjnego, powiadomienie Sądu Rodzinnego, Ośrodek Opieki Społecznej, Policji lub przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – założenie Niebieskiej Karty).
6. Wychowawca sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.
7. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, którego zadaniem jest określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy.
8. Plan pomocy powinien zawierać wskazania dotyczące:
8.1 podjęcia działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (w tym również zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji, a w przypadku pracownika przedszkola upomnienie lub zawieruszenie w czynnościach służbowych),
8.2 wsparcie oferowane dziecku przez przedszkole,
8.3 skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
9. W przypadkach budzących wątpliwości, skomplikowanych, dyrektor powołuje zespól interwencyjny, w skład którego mogą wejść: nauczyciel dziecka, psycholog, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka.
10. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia dziecka przez jednego z rodziców/opiekunów zgłasza drugi rodzic/opiekun powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespól interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego proponuje opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.
11. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi w pkt.8 Polityki na podstawie opisu sporządzonego przez psychologa oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu informacji.
12. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony rodzicom/ opiekunom przez psychologa z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
13. Dyrektor informuje rodziców o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja, sąd).
14. Po poinformowaniu rodziców przez dyrektora – zgodnie z punktem poprzedzającym - dyrektor przedszkola składa:
14.1 zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub,
14.2 wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
15. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
16. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.
17. W przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik 1, do niniejszej polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
18. Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych posiadają informacje dotyczące krzywdzenia dziecka są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych


Rozdział VIII


Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka z przedszkola

1. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, lub osobom nietrzeźwym, dziecko nie będzie wydawane.
3. Żadnemu pracownikowi pedagogicznemu lub niepedagogicznemu przedszkola nie wolno wydać dziecka osobie, którą podejrzewa o spożycie alkoholu lub narkotyków.
4. Nauczyciel/inny pracownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i w miarę możliwości odseparowania go od nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej do odbioru.
5. Jeżeli osoba nietrzeźwa zachowuje się agresywnie i stwarza zagrożenie dla pracowników przedszkola i dzieci, dyrektor przedszkola lub nauczyciel ma prawo wezwać policję.
6. O fakcie zgłoszenia się nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel lub inny pracownik przedszkola niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola.
7. Nauczyciel lub dyrektor powiadamia drugiego z rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub zgłoszenia się osoby wcześniej pisemnie upoważnionej.
8. Jeżeli po dziecko nie stawi się trzeźwy rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona, wówczas dyrektor lub nauczyciel wzywa policję.
9. O przekazaniu dziecka do pogotowia opiekuńczego (lub innej właściwej instytucji) decyduje policja.
10. Po zaistniałym zdarzeniu nauczyciel oraz dyrektor sporządzają notatkę służbową.
11. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Ze spotkania sporządzona zostaje notatka służbowa.
12. Gdy sytuacja zgłaszania się rodzica/opiekuna prawnego po dziecko w stanie wskazującym na spożycie alkoholu powtarza się, dyrektor przedszkola pisemnie informuje policję i/lub terenowy ośrodek pomocy społecznej i/lub wydział rodzinnego sądu rejonowego.
13. Nauczyciel, nawet po jednorazowym incydencie stawienia się nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego, zobowiązany jest do bacznej obserwacji sytuacji rodzinnej dziecka i w razie potrzeby informowania pedagoga/psychologa przedszkolnego oraz dyrektora w celu podjęcia decyzji o kolejnych krokach.
14. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia przedszkola lub próby odebrania przez osobę w stanie nietrzeźwym, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę o zaistniałym fakcie i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie..
15. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z osobami uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie odebrania dziecka, nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem. Następnie kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.
16. Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka i poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.
17. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.


Rozdział IX


Monitoring stosowania Polityki

 

1. Dyrektor Przedszkola wyznacza zespół odpowiedzialny za Politykę ochrony dzieci w placówce.
2. Zespół, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki.
3. Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników przedszkola.
4. Wszyscy pracownicy Przedszkola podpisują oświadczenie mówiące o zapoznaniu się z Polityką ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji (załącznik nr 3).
5. Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
6. Każdy z pracowników podpisuje oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.
7. Każdy pracownik w ankiecie może proponować zmiany do Polityki i wskazywać naruszenie Polityki w przedszkolu.
8. Zespół odpowiedzialny za monitorowanie Polityki przeprowadza co pół roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (załącznik nr 5), opracowuje ankiety, a wnioski przedstawi Dyrektorowi przedszkola.
9. Dyrektor/ rada pedagogiczna wprowadza zmiany do Polityki i ogłasza pracownikom placówki nowe brzmienie Polityki.


Rozdział X


Przepisy końcowe

 

1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Polityka jest dostępna dla pracowników i rodziców poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń, umieszczeniu na stronie internetowej przedszkola i poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.