Współpraca z Centrum Alzheimera

 

W październiku 2018 r podjęliśmy współpracę z Centrum Alzheimera.

Celem współpracy jest integracja międzypokoleniowa podopiecznych z Dziennego Centrum Pomocy z CA oraz dzieci z naszego przedszkola.

 

Pierwsze zajęcia odbyły się 25.X.18 – Zostaliśmy wspaniale przyjęci i ugoszczeni. Dzieciaki dostały prezenty, które posłużyły do zabawy tanecznej z p. Marcinem Hakielem. Dzieci zatańczyły poloneza wspólnie z podopiecznymi CA, a następnie uczestniczyły w warsztatach plastycznych.

 

15.11.18 – na drugim spotkaniu uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych i kulinarnych

 

 

 

PIÓRNIKI DO AFRYKI

Piórniki do Afryki!

 

Nasze przedszkole wzięło udział w akcji "Piórniki do Afryki" organizowanej przez fundację DZIECI AFRYKI.

Zebraliśmy 24 piórniki wraz z wyposażeniem i słodką niespodzianką w środku. Dary zostaną wysłane do dzieciaków z afrykańskich szkół za pośrednictwem fundacji.

 

Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc!

 

Program "Chronimy dzieci"

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza m.in., że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka;
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka;
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu;
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu;
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego;
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować;
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem;

Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu Nr 46 „ W Krainie Baśni” w Warszawie.

Polityka ochrony dzieci

 PRZEDSZKOLE NR 46

„W Krainie Baśni”;

ul. Jordanowska 3

04- 204 Warszawa
 

POLITYKA OCHRONY DZIECI 


Preambuła

Dobro Dziecka jest dla nas najważniejsze. Zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Przedszkola Nr 46 „ W Krainie Baśni” jest podejmowanie działań mających na celu ochronę godności dziecka i poszanowanie jego praw. Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić wychowankom jak najlepszy rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku i życzliwości. Wszyscy pracownicy zobowiązani są działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.